Website: Web1s.Vn

Điều khoản & Điều kiện

1. Phạm vi áp dụng
Các điều khoản & điều kiện tại đây được áp dụng cho website www.web1s.vn hoặc web1s.vn và tất cả các trang/ đường link/ nội dung liên kết với www.web1s.vn hoặc web1s.vn, các công ty con và chi nhánh.

2. Giải thích từ ngữ
"Chúng tôi" là người cung cấp website web1s.vn.
"Dịch vụ" là tất cả dịch vụ được hiển thị trên website.
"Bạn" là các cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng website đã chấp nhận những quy định này theo đúng thủ tục mà website đã quy định.

3. Điều khoản chung
Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ của website đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thoả thuận dưới đây (thoả thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website và những dịch vụ của website. Chúng tôi có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh Thoả thuận sử dụng dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem Thoả thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi vào website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website và những dịch vụ sau khi chúng tôi đã điều chỉnh tức là bạn đã đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ mới của chúng tôi.

4. Dịch vụ và trách nhiệm của chúng tôi
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ.
Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi để bảo đảm những thông tin phù hợp với quy định của website.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website.
Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với những thao tác được gây ra bởi tài khoản của bạn bất kể thao tác đó được thực hiện bởi ai.
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động ảnh hưởng đến website hoặc vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ.

5. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn
Bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.
Bạn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin truy cập website và thông tin ra vào dịch vụ.
Bạn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung mà tài khoản của bạn đã thao tác.
Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật thông qua việc sử dụng dịch vụ trên website.
Bạn không được tự ý sang nhượng, cho, tặng, bán lại dịch vụ cho bất cứ bên thứ 3 nào khác khi chưa có thông báo hoặc được sự chấp thuận bởi chúng tôi.
Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

7. Sử dụng nội dung trên website
Nội dung trên website này có thể được xem và in ra hoặc gửi cho người khác. Bạn không thể sửa đổi, bán hoặc chuyển nhượng thương mại bất kỳ thông tin gì từ website này.